• slider image 327
:::

調查 人事主任 - 人事室 | 2015-05-04 | 人氣:1781

本案退休意願調查係為編列控管105年退休預算,為維護擬於105年退休人員權益,請符合退休資格人員,審慎考量年資採計、考績晉級及其他涉及個人權益等相關事項,再行決定登記退休日期,如有擬退休人員,請於本(104)年5月15日(五)前至人事室完成退休意願調查登錄。

:::

活動照片

nEO_IMG_IMG_8690.jpg
nEO_IMG_IMG_8620.jpg
nEO_IMG_IMG_8695.jpg
nEO_IMG_IMG_8560.jpg
108電腦競賽08.jpg
2019528_190528_0029.jpg
nEO_IMG_IMG_8585.jpg
nEO_IMG_IMG_8627.jpg
nEO_IMG_IMG_8598.jpg
nEO_IMG_IMG_8552.jpg

好站快速連結

災害示警